Open and transparent price,win the trust of customers!
Good aluminum ingot,good crystallization

Price of aluminium alloy ingots

Tax included Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

aluminum ingot

Manager Yu: 19307019698

Chen Jinyu? : 18807013368

Wu hao? ? ? ?: 18707010988

Duan Haiwei: 18170150739

Wei Junpei? : 18807018969

Wan li'e? ? ? : 15207017866

Hu Zhibin? ? : 15207017999
Jiang Fuling: 18707015318

Wu Xuebing: 15107017888

jinyanping:15107012626(taizhou)

Tel: 0701-5386189

 

Price of aluminum rod

Tax included Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Aluminum rod

 • Level 1 aluminum rod(Fe<0.25) 20430 20430 0 2024-04-27 Historical
 • Level 2 aluminum rod(Fe0.25~0.35) 20330 20330 0 2024-04-27 Historical
 • Level 3 aluminum rod(Fe>0.35) 20030 20030 0 2024-04-27 Historical

Manager Yu: 19307019698

 

Price of copper material items

Tax included Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Copper bar

 • T3 copper rod 79300 79600 -300 2024-04-27 Historical
 • T3?copper?bar 80300 80600 -300 2024-04-27 Historical
 • T3?tnned copper bar 80900 81200 -300 2024-04-27 Historical
 • Anaerobic copper rods 79800 80100 -300 2024-04-27 Historical
 • T2 copper bars(copper rods) 80800 81100 -300 2024-04-27 Historical
 • T2 tinned copper bar 81400 81700 -300 2024-04-27 Historical
 • Shaped copper bars 81800 82100 -300 2024-04-27 Historical
 • T1 copper bar 81300 81600 -300 2024-04-27 Historical

Phosphor copper ball

 • Microcrystalline phosphor copper ball 80700 81000 -300 2024-04-27 Historical
 • Anode phosphor copper ball 80300 80600 -300 2024-04-27 Historical
 • Secondary anode copper phosphate ball 80000 80300 -300 2024-04-27 Historical

Copper strip

 • Bus bar (width ≤ 120mm, thickness 3-5 mm) 81890 82190 -300 2024-04-27 Historical
 • Bus bar (width >120mm, thickness 3-5 mm) 82290 82590 -300 2024-04-27 Historical
 • Copper plate (thickness ≥ 16mm) 82090 82390 -300 2024-04-27 Historical
 • Copper strip(thickness 1~5mm) 82690 82990 -300 2024-04-27 Historical
 • Copper strip (thickness 0.5 ~ 0.9mm) 82890 83190 -300 2024-04-27 Historical
 • Copper strip (thickness 0.1 ~ 0.4mm) 83090 83390 -300 2024-04-27 Historical
 • Fireproof cable copper strip 83390 83690 -300 2024-04-27 Historical

brass

 • National?standard?of?brass?rod?HPb59-1 53800 53900 -100 2024-04-27 Historical
 • Enterprise?standard?of?brass?rodHPb59-1 52500 52600 -100 2024-04-27 Historical
 • Brass Bar Hpb57-3 51200 51300 -100 2024-04-27 Historical
 • Brass Bar Hpb56-4 50900 51000 -100 2024-04-27 Historical
 • Brass Bar Hpb55-4 50600 50700 -100 2024-04-27 Historical
 • Brass Bar Hpb54-4 50300 50400 -100 2024-04-27 Historical
 • Brass empty pipe 51500 51600 -100 2024-04-27 Historical
 • Hexagonal hollow pipe 51700 51800 -100 2024-04-27 Historical

Director of Copper Sales:18007010558

Manager Yang Zhenyu: 18807010029

Manager Chen Min: 18807011828

Manager Zhu Mengfei: 15207017888

Tel / Fax: 0701-5386189

Jiangsu Xuzhou Sales Department:
Manager Zou: 18807012898
Tel/Fax: 0510-87200228
Address: Youxin Intelligent Equipment (Workshop 1), Jiawang District, Xuzhou City, Jiangsu Province
Zhejiang Taizhou Sales Department:

Manager Jin: 15107012626
Address: No. 988 Haifeng Road, Binhai Industrial Zone, Taizhou City
Ningbo Store, Zhejiang:
Manager Chen: 19807010099
Address: 1037 Cihai North Road, Zhenhai District, Ningbo City
Yangzhou Sales Department:
Manager Shao: 13607012086
Address: No. 8 Chenxing Road, Chengbei Industrial Park, Jiangdu District, Yangzhou City
Zhejiang Yueqing:

Manager Peng: 13587755131
Tel / Fax: 0577-62736890
Jiangsu Suzhou:
Manager Cheng: 18351118958

Tel / Fax: 0512-65386005

Jiangsu Yixing:
Manager zou:18807012898
Tel / Fax:0510-87200228

Jiangsu Nanjing:
Manager Peng:18807018798
Tel / Fax:0510-87200228

Jiangsu Yangzhong:
Manager Li: 18870180909
Tel / Fax: 0511-88212618

Guangdong Dongguan:
Manager Zong: 18819106196
Tel / Fax: 0769-85350206
Guangdong Foshan and Hunan Changsha:

Manager Yu: 18819106901

Wuhan:

Manager Zhang:15107016586 

Price of aluminum products

Tax included Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Aluminum profile

 • Extruded preform 23140 23140 0 2024-04-27 Historical
 • Spray 23780 23780 0 2024-04-27 Historical
 • Non standard spraying 23350 23350 0 2024-04-27 Historical
 • White electrophoresis, champagne electrophoresis 25470 25470 0 2024-04-27 Historical
 • Oxidation 24200 24200 0 2024-04-27 Historical
 • Golden yellow electrophoresis 25900 25900 0 2024-04-27 Historical
 • Red copper electrophoresis 26740 26740 0 2024-04-27 Historical
 • Black pearl 26740 26740 0 2024-04-27 Historical
 • Sprayed wood grain 26320 26320 0 2024-04-27 Historical
 • Crystal swimming wood grain 28550 28550 0 2024-04-27 Historical
 • High gloss wood grain 26740 26740 0 2024-04-27 Historical

Tel.: 0701-5386777
Fax: 0701-5386689
Manager Wu: 15107019888

Manager Wei: 18807018958

Manager Zhang: 18166011555

Manager Mao: 19107016988

Manager Wang: 18807010559

Manager Chen: 18166019699

 

Purchase price of scrap copper

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Copper

 • High pressure Cupper Mill Berry 73200 73200 0 2024-04-27 Historical
 • Bright copper 72800 72800 0 2024-04-27 Historical
 • Single line bright copper 72500 72500 0 2024-04-27 Historical
 • Telephone line 73300 73300 0 2024-04-27 Historical
 • Copper chops 73100 73100 0 2024-04-27 Historical
 • red copper 71800 71800 0 2024-04-27 Historical
 • Thick enameled wire (≧1.2 mm) 69500 69500 0 2024-04-27 Historical
 • Enamelled wire(≧0.5mm) 67400 67400 0 2024-04-27 Historical
 • Thin enamel wire (<0.5mm) 62300 62300 0 2024-04-27 Historical
 • 1# copper Candy 71300 71300 0 2024-04-27 Historical
 • Copper scraps 56800 56800 0 2024-04-27 Historical
 • Red machine copper 47900 47900 0 2024-04-27 Historical
 • Large machine copper 46700 46700 0 2024-04-27 Historical
 • Small mahine copper 46100 46100 0 2024-04-27 Historical
 • Brass Honey 44900 44900 0 2024-04-27 Historical
 • Brass Ebony 26900 26900 0 2024-04-27 Historical
 • tank 41900 41900 0 2024-04-27 Historical
 • Brass turning 45500 45500 0 2024-04-27 Historical
 • 62% Cu brass 48100 48100 0 2024-04-27 Historical
 • Bell metal 76700 76700 0 2024-04-27 Historical

Manager Peng:15807019668

Manager Huang:15107016696

Manager zou: 13707010155
Manager Song: 15907018399
Manager Tong: 15907018686

 

Purchase price of scrap aluminum

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Aluminium

 • Wrought aluminium ingot 17800 17700 100 2024-04-27 Historical
 • aluminum UBC ingot 17700 17500 200 2024-04-27 Historical
 • Fragile aluminum ingot 17800 17700 100 2024-04-27 Historical
 • Miscellaneous wrought aluminum 15300 15200 100 2024-04-27 Historical
 • Aluminum UBC 15000 14700 300 2024-04-27 Historical
 • Aluminium tank 40700 40600 100 2024-04-27 Historical
 • 1 series leftover materials 17800 17800 0 2024-04-27 Historical
 • 6063 white material 17700 17600 100 2024-04-27 Historical
 • Used material of profile 16400 16200 200 2024-04-27 Historical
 • Spray profile 15900 15800 100 2024-04-27 Historical
 • 6061 white material 17500 17500 0 2024-04-27 Historical
 • 6082 white material 17300 17200 100 2024-04-27 Historical
 • 3series leftover materials 17300 17100 200 2024-04-27 Historical
 • 5052 white material 17300 17100 200 2024-04-27 Historical
 • 5083 white material 17300 17100 200 2024-04-27 Historical
 • 7series leftover materials 17300 17100 200 2024-04-27 Historical
 • Alloy chips 9200 9000 200 2024-04-27 Historical
 • Bright aluminum wire 17800 17800 0 2024-04-27 Historical
 • Aluminum wire 17300 17200 100 2024-04-27 Historical
 • Steel wire aluminum wire 17700 17600 100 2024-04-27 Historical
 • Drawn aluminum wire 18100 18000 100 2024-04-27 Historical
 • Rusted aluminum wire 17300 17200 100 2024-04-27 Historical
 • Rusted aluminum wire 16500 16400 100 2024-04-27 Historical
 • Clean aluminum formwork 17300 17200 100 2024-04-27 Historical
 • Body、 piston、Automobile hub 17100 17000 100 2024-04-27 Historical
 • Motorcycle wheel 16800 16700 100 2024-04-27 Historical
 • Mechanical aluminium 16100 16000 100 2024-04-27 Historical
 • Civilian aluminum 16100 16000 100 2024-04-27 Historical
 • Fragile aluminum scrap 17500 17200 300 2024-04-27 Historical
 • Non-standard frangible aluminum scrap 17300 17100 200 2024-04-27 Historical
 • Crushed floating material (purchase price multiplied by aluminum rate) 17700 17600 100 2024-04-27 Historical
 • Shredded aluminium 17700 17300 400 2024-04-27 Historical
 • Shredded Fragile aluminum 17700 17500 200 2024-04-27 Historical
 • Broken wrought aluminium(price*Alu yield) 17200 17100 100 2024-04-27 Historical
 • Cast aluminium crumbs(price*Alu yield) 17200 17100 100 2024-04-27 Historical

Manager Peng:15807019668

Manager Huang:15107016696

Manager zou: 13707010155
Manager Song: 15907018399
Manager Tong: 15907018686

 

Purchase price of lead, zinc and motor

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Zinc

 • 1 # zinc ingot 19300 19300 0 2024-04-27 Historical
 • Machine zinc 14600 14600 0 2024-04-27 Historical
 • Miscellaneous zinc 13600 13600 0 2024-04-27 Historical

Lead

Motor class

 • Y type motor ≧ 7.5 kilowatts 6000 6000 0 2024-04-27 Historical
 • Y type motor < 7.5 kilowatts 6000 6000 0 2024-04-27 Historical
 • Old fashional motor 5500 5500 0 2024-04-27 Historical
 • Long compressor 7500 7500 0 2024-04-27 Historical
 • Large compressor 5400 5400 0 2024-04-27 Historical
 • Small compressor 6700 6700 0 2024-04-27 Historical
 • Immersible pump(submersible pump) 3900 3900 0 2024-04-27 Historical
 • Aluminum core motor 1600 1600 0 2024-04-27 Historical

Transformer class

 • SJ transformer 7200 7200 0 2024-04-27 Historical
 • S9 series transformer with less than 50 KVA 9200 9200 0 2024-04-27 Historical
 • S9 series transformer with 80 KVA 10900 10900 0 2024-04-27 Historical
 • S9 series transformer with more than 100 KVA 11800 11800 0 2024-04-27 Historical
 • Instrument transformer(mutual inductor) 3900 3900 0 2024-04-27 Historical

 

 • Manganese steel 2500 2500 0 2024-04-27 Historical

Sn

 • Scrap tin (63%) 130000 130000 0 2024-04-27 Historical

mg

 • Mechanical magnesium 15000 15000 0 2024-04-27 Historical

Manager Peng:15807019668

Manager Huang:15107016696

Manager zou: 13707010155
Manager Song: 15907018399
Manager Tong: 15907018686

 

Price of scrap steel iron acquisition

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

steel scrap

 • Heavy HMS≥10mm 2400 2400 0 2024-04-27 Historical
 • Medium scrap steel≥6mm 2350 2350 0 2024-04-27 Historical
 • Small scrap steel≧3mm 2250 2250 0 2024-04-27 Historical
 • Mechanical iron 2300 2300 0 2024-04-27 Historical
 • Integrated material scrap≥1mm 1950 1950 0 2024-04-27 Historical
 • Light and thin scrap steel<1mm 1650 1650 0 2024-04-27 Historical
 • colored iron can 1450 1450 0 2024-04-27 Historical
 • Wirerope 1450 1450 0 2024-04-27 Historical

Peng Jianghua: 19807018800

 

Purchase price of stainless steel

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Stainless steel

 • 304 new material 10100 10100 0 2024-04-27 Historical
 • 304 first-hand adhesive edge 9700 9700 0 2024-04-27 Historical
 • 304 Cutting industrial materials 9700 9700 0 2024-04-27 Historical
 • 304 unified material 9600 9600 0 2024-04-27 Historical
 • 316 industrial material 17300 17300 0 2024-04-27 Historical
 • 301 6.5 Nickel 7300 7300 0 2024-04-27 Historical

Ling Guan Fu: 15107015396


?

Waiter

Service Hotline

Service Hotline

7*24小時服務熱線

0701-5382189
Service Hotline

QR code

QR code

微信二維碼 Baotai QR code
亚洲精品国产aⅴ成拍色拍---久久一本色系列综合色-岛国精品一区免费视频在线观看-亚洲无码一区在线观看